REGULAMIN KLUBU

1. Uczestnictwo w zajęciach

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki organizatora zajęć, oraz ich uczestników.
1.2. Klub świadczy usługi z zakresu aktywności fizycznej dla dorosłych.
1.3. Uczestnikiem zajęć może zostać każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może korzystać z usług Klubu za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda powinna zawierać dane dziecka oraz rodzica/opiekuna.
1.4. Z usług Klubu mogą korzystać wszyscy klienci, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwskazań do podejmowania aktywności fizycznej.

2. Płatności

2.1. Wraz z podpisaniem Regulaminu uczestnik zajęć zobowiązuje się do uiszczenia jednorazowej Opłaty Wpisowej w wysokości 25 zł, która nie podlega zwrotowi. W ramach tej opłaty uczestnik otrzymuje czepek klubowy. Opłata doliczana jest do pierwszej opłaty abonamentowej.
2.2. Uczestnik zajęć dokonuje opłat abonamentowych zgodnie z comiesięcznym wyliczeniem, z góry w terminie do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego dany okres rozliczeniowy.

2.3. Uczestnik zajęć ma możliwość wyboru okresu rozliczeniowego z podanych poniżej opcji:

– miesięczny
– kwartalny
– sezonowy

2.4. W przypadku wyboru kwartalnego lub sezonowego okresu rozliczeniowego uczestnik może otrzymać zniżkę (zgodnie z obowiązującym cennikiem, w zależności od wyboru pływalni).
2.5. Opłata za dany miesiąc członkostwa wyliczana jest w oparciu o liczbę treningów, które wypadają w danym miesiącu. Opłata wyliczana jest w następujący sposób: cena za trening x liczba treningów.

2.6. Cena za trening różni się w zależności od rodzaju zajęć oraz miejsca ich odbywania się. Aktualne ceny podane są w zakładce „cennik”:

http://palestraplywania.pl/cennik/

2.7. Płatności z tytułu opłaty abonamentowej dokonywane są przelewem na poniższe konto bankowe Klubu:

Andrzej Dziedzic Palestra Pływania

73 2490 0005 0000 4530 8321 0121

wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko, rodzaj zajęć, okres za który dokonywana jest płatność.


2.8. Uczestnik, który nie uiści w terminie opłaty abonamentowej traci prawo do uczestnictwa w treningach i zajęciach oferowanych przez Klub. Warunkiem cofnięcia zawieszenia jest uregulowanie przez uczestnika zaległości w opłatach. Wniesienie zaległej opłaty członkowskiej określonej w umowie obowiązuje uczestnika także wtedy, gdy nie korzysta z usług Klubu, a nie zgłosił zawieszenia karnetu.
2.9. Klub dopuszcza jednorazowy udział w zajęciach osoby nie posiadającej karnetu, w cenie 45zł/ jednostkę. W przypadku późniejszego wykupienia karnetu, koszt tych zajęć zaliczany jest na poczet pierwszej opłaty abonamentowej.

3. Zasady wykonywania usług

3.1. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
3.2. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie www.palestraplywania.pl/grafik/.
3.3. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie uczestnika, zamieszczając informację na stronie www.palestraplywania.pl/grafik/.
3.4. Klub ma prawo odmówić wykonywania usług na rzecz uczestnika zajęć, w następujących przypadkach:

a)  uczestnik nie dokonał Opłaty Abonamentowej w wyznaczonym terminie,

b)  Zachowanie uczestnika zajęć zagraża bezpieczeństwu innych uczestników oraz utrudnia funkcjonowanie Klubu lub narusza jego wizerunek (zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego),

c)  uczestnik narusza warunki niniejszego Regulaminu.

4. Obowiązki Stron

4.1. Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktora.
4.2. Na treningach pływackich obowiązuje wymagany Regulaminem basenu strój: kostium lub kąpielówki, czepek, okularki.
4.3. Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Klubem a Ośrodkiem Inflancka, w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zajęć obowiązku zakładania czepka w czasie trwania zajęć, Klub może zostać ukarany karą finansową w wysokości 200 zł. W takim przypadku, Klub zastrzega sobie prawo do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów od Uczestnika, z powodu którego została nałożona kara.
4.4. Uczestnik zajęć może korzystać ze sprzętu zapewnionego przez Klub lub ośrodek, lecz zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymania porządku i odłożenia sprzętu po treningu na miejsce.

4.5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia. W przypadku spóźnienia większego niż 10 minut, trener prowadzący może zdecydować o nie wpuszczeniu uczestnika na zajęcia ze względów organizacyjnych oraz bezpieczeństwa.
4.6. W przypadku jakichkolwiek urazów, kontuzji, złego samopoczucia i innych dolegliwości zdrowotnych oraz ciąży, uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym instruktora przed zajęciami.

5. Nieobecności i zawieszenie karnetu

5.1. Nieobecności na zajęciach można, w miarę dostępności miejsc, odrobić w innych grupach, nie więcej jednak niż 2 x w miesiącu.

5.2. Warunkiem uzyskania możliwości odrobienia nieobecności jest zgłoszenie planowanej nieobecności przynajmniej 24h przed zajęciami, których ona dotyczy.
5.3. Nie ma możliwości pomniejszenia ceny karnetu o nieobecności.
5.4. Uczestnik ma prawo do zawieszenia karnetu na okres, w którym nie będzie mógł korzystać z usług Klubu (np. planowana podróż).

5.5. Uczestnik zajęć ma możliwość zawieszenia raz w ciągu sezonu (liczonego od września do czerwca), na okres łącznie nieprzekraczający 28 dni, niezależnie od przyczyny zawieszenia.
5.6. O planowanym zawieszeniu uczestnik ma obowiązek zawiadomić Klub mailowo, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu zawieszenia.

5.7. Zawieszając karnet uczestnik nie traci miejsca w grupie i jest zwolniony z obowiązku ponownego wnoszenia opłaty wpisowej.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika zajęć spowodowane nie stosowaniem się do poleceń i uwag instruktora czy niewłaściwego korzystania ze sprzętów dostępnych na basenie lub na sali. Klub informuje, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, jednocześnie informując, że uczestnik ćwiczy na własną odpowiedzialność.

6.2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Poprzez podpisanie Regulaminu klient potwierdza, że zapoznał się z jego postanowieniami, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6.3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w sytuacjach losowych. W takiej sytuacji uczestnik otrzyma zwrot opłaty za pojedyncze zajęcia.
6.4. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, Klub zastrzega sobie prawo do wyznaczenia w ramach zastępstwa innego prowadzącego, bez konieczności informowania o tym uczestników zajęć.
6.5. Dane osobowe są gromadzone w sposób określony w Regulaminie, a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie i nie są przekazywane osobom trzecim.
6.6. Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu, a w szczególności:

a)  możliwości kontaktowania się z uczestnikiem drogą mailową lub telefoniczną,

b)  przechowywania Danych osobowych uczestnika w bazie klientów,

c)  za wyraźną zgodą wyrażoną przez Klienta, Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez klub w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej klubu.

6.7. Uczestnik zajęć oświadcza, że wszelkie dane osobowe podał dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych do celów statystycznych i
marketingowych (do otrzymywania poczty e-mail i krótkich wiadomości tekstowych związanych z działalnością Klubu Palestra Pływania). Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6.8. Klub uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu.
6.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.