Przejdź do treści

REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH FUNDACJI PALESTRA PŁYWANIA

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach sportowych – grupowych oraz indywidualnych zajęciach nauki i doskonalenia pływania, treningach biegowych i zajęciach ruchowych organizowanych przez Fundację Palestra Pływania. 

Organizatorem zajęć jest Fundacja Palestra Pływania, ul. Sapieżyńska 7/32, 00-215 Warszawa,  KRS: 0000923947, NIP: 5252878101.

Definicje – wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że inaczej postanowiono w Regulaminie:

  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Grafik Zajęć – harmonogram określający dni, godziny oraz miejsce odbywania się zajęć;
  • Organizator – Fundacja Palestra Pływania pod marką Palestra Pływania;
  • Trener – osoba posiadająca kwalifikacje do prowadzenia Zajęć, działająca z upoważnienia Organizatora;
  • Zajęcia – grupowe lub indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania, treningi biegowe i zajęcia ruchowe organizowane przez Organizatora; 
  • Uczestnik – każda osoba biorąca udział w Zajęciach;
  1. Warunki uczestnictwa w Zajęciach 

1.1. Uczestnikiem Zajęć może zostać każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może brać udział w Zajęciach za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

1.2. Zapisując się na Zajęcia, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zrozumiał go, zaakceptował i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

1.3. Przed rozpoczęciem Zajęć Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Zajęciach oraz oświadczenia dotyczącego zasad przetwarzania danych osobowych. Podpisane oświadczenie należy zeskanować i przysłać mailem na adres klub@palestraplywania.pl lub wydrukować i przynieść na pierwsze Zajęcia.

1.4. Uczestnik powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i upewnić się, że nie ma przeciwwskazań do uczestniczenia w Zajęciach.

1.5. Wskazane jest posiadanie ważnego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – Organizator nie ubezpiecza Uczestników.

1.6. Uczestnik zobowiązuje się do dokonania opłaty za Zajęcia na zasadach określonych w Regulaminie. 

2. Organizacja Zajęć

2.1. Zajęcia odbywają się zgodnie z Grafikiem Zajęć, zamieszczonym na stronie www.palestraplywania.pl/grafik/.

2.2. Zajęcia prowadzone są przez Trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. 

2.3. Zajęcia odbywają się na czynnych obiektach sportowych. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obiektu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie Uczestnika z terenu obiektu z powodu nie przestrzegania regulaminu obiektu.

2.4. Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Organizatorem a Ośrodkiem Inflancka, w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zajęć obowiązku zakładania czepka w czasie trwania Zajęć, Organizator może zostać ukarany karą finansową w wysokości 200 zł. W takim przypadku, Organizator zastrzega sobie prawo do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów od Uczestnika, z powodu którego została nałożona kara.

2.5. Organizator może dokonać zmian w terminach i godzinach zajęć, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Uczestnika drogą mailową oraz zamieszczając informację na stronie www.palestraplywania.pl/grafik/.

2.6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Trenera prowadzącego Zajęcia grupowe.

2.7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych (np. awaria na obiekcie, na którym odbywają się Zajęcia). W takiej sytuacji Organizator wskaże nowy termin Zajęć bądź zapewni możliwość odrabiania z inną grupą o podobnym poziomie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

2.8. Nieobecność Uczestnika na Zajęciach nie uprawnia do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.

2.9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na Zajęcia. W przypadku spóźnienia większego niż 10 minut, Trener może zdecydować o nie wpuszczeniu uczestnika na Zajęcia ze względów organizacyjnych oraz bezpieczeństwa.

2.10. Podczas Zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag Trenera.

2.11. W przypadku jakichkolwiek urazów, kontuzji, złego samopoczucia i innych dolegliwości zdrowotnych oraz ciąży, uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym Trenera przed Zajęciami.

2.12. Uczestnik Zajęć może korzystać ze sprzętu zapewnionego przez Organizatora lub ośrodek, lecz zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymania porządku i odłożenia sprzętu po Zajęciach na miejsce.

2.13. Organizator ma prawo odmówić wykonywania usług na rzecz Uczestnika Zajęć w następujących przypadkach:

a)  Uczestnik nie dokonał opłaty za Zajęcia w wyznaczonym terminie;

b)  Zachowanie Uczestnika Zajęć zagraża bezpieczeństwu innych uczestników oraz utrudnia prowadzenie Zajęć lub narusza wizerunek Organizatora (zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego);

c) Uczestnik narusza warunki niniejszego Regulaminu.

3. Płatności

3.1. Opłata za Zajęcia grupowe dokonywana jest z góry za każdy miesiąc Zajęć do dnia wskazanego przez Organizatora. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie miesiąca, opłaty należy dokonać do 3 dni od zgłoszenia. 

3.2. Opłata za Zajęcia grupowe obliczana jest w oparciu o liczbę treningów, które odbywają się w danym miesiącu.

3.3. Opłata za Zajęcia różni się w zależności od rodzaju Zajęć oraz miejsca ich odbywania się. Aktualne ceny podane są na stronie: https://palestraplywania.pl/cennik/

3.4. Opłata za zajęcia indywidualne (pojedyncze lub wybrany pakiet) dokonywana jest z góry po zatwierdzeniu terminu przez Trenera lub Organizatora.

3.5. Opłat należy dokonywać przelewem na konto Fundacji:

Fundacja Palestra Pływania

Nr rachunku: 10 2490 0005 0000 4530 9099 5990

Dane do przelewu umieszczone są również na stronie: https://palestraplywania.pl/kontakt/.

3.6. Każdy zarejestrowany Uczestnik Zajęć zobowiązuje się do dokonania jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 30zł, w ramach której otrzymuje klubowy czepek.

3.7. W przypadku zapisania Uczestnika na Zajęcia grupowe w trakcie trwania miesiąca, opłata za Zajęcia grupowe pomniejszona jest o Zajęcia, które już odbyły się w danym miesiącu.

3.8. Brak opłaty za Zajęcia we wskazanym terminie skutkuje upomnieniem. W przypadku nieuregulowania opłaty w dalszym ciągu, Użytkownik zostaje skreślony z list. 

3.9. Wniesienie zaległej opłaty obowiązuje Uczestnika także wtedy, gdy zapisał się na zajęcia i zrezygnował z nich bez poinformowania Organizatora, z powodu blokowania miejsca innym chętnym.

3.10. Organizator dopuszcza jednorazowy udział w Zajęciach osoby nie posiadającej karnetu. W przypadku późniejszego wykupienia karnetu, koszt tych Zajęć zaliczany jest na poczet pierwszej opłaty miesięcznej.

4. Odrabianie Zajęć i zamrożenie karnetu

4.1. Odrabianie Zajęć grupowych, z powodu nieobecności z przyczyn zależnych od Uczestnika, dopuszczalne jest dwukrotnie w ciągu 30 dni na innych Zajęciach grupowych na tym samym poziomie (w miarę dostępności miejsc w grupach), po wcześniejszym zapisaniu się przez system elektroniczny.

4.2. W celu uzyskania możliwości odrobienia Zajęć, należy zgłosić przez system elektroniczny planowaną nieobecność minimum 24 godziny przed Zajęciami.

4.3. Organizator zastrzega, że nieodrobione Zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc.

4.4. Uczestnik Zajęć ma możliwość zamrożenia karnetu raz w ciągu sezonu (liczonego od września do czerwca), na okres łącznie nieprzekraczający 28 dni, niezależnie od przyczyny i nie zostaje w takim wypadku skreślony z list.

4.5. O planowanym zamrożeniu Uczestnik ma obowiązek zawiadomić Organizatora mailowo, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu zamrożenia.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika Zajęć spowodowane nie stosowaniem się do poleceń i uwag instruktora czy niewłaściwego korzystania ze sprzętów dostępnych na basenie lub na sali. 

5.2. Dane osobowe są gromadzone w sposób określony w Regulaminie, a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie i nie są przekazywane osobom trzecim.

5.3. Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu, a w szczególności:

a)  możliwości kontaktowania się z uczestnikiem drogą mailową lub telefoniczną,

b)  przechowywania danych osobowych Uczestnika w bazie klientów,

c)  dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Uczestnikowi harmonogramu Zajęć i wyjazdów.

5.4. Uczestnik zajęć oświadcza, że wszelkie dane osobowe podał dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych do celów statystycznych i

marketingowych (do otrzymywania poczty e-mail i krótkich wiadomości tekstowych związanych z działalnością Fundacji Palestra Pływania). Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.5. Organizator uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu.

5.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.

5.7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: https://palestraplywania.pl/regulamin/.