Przejdź do treści

Obowiązki informacyjne

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH Z UMOWĘ Z ADMINISTRATOREM

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Palestra Pływania z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 7/32, 00-215 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000923947, NIP: 5252878101 (dalej: „Administrator”).  

Jak można skontaktować się z Administratorem? 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub skontaktować się z Administratorem, mogą wykorzystać Państwo poniżej wskazane dane:

a)adres e-mail: klub@palestraplywania.pl  

b)adres korespondencyjny: ul. Sapieżyńska 7/32, 00-215 Warszawa

c)telefon: +48 507 950 410

Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Strony internetowej. Pozyskane dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?  

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych; 
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. przenoszenia danych;
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym dochodzenie należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochronie danych RODO).

Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorze tj. obowiązkami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia o ochronie danych RODO).

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. firmom księgowym, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej, dostawcom serwisów do zarządzania uczestnictwem w zajęciach sportowych.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.

Czy muszą Państwo podać moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ DO NEWSLETTERA

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Palestra Pływania z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 7/32, 00-215 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000923947, NIP: 5252878101 (dalej: „Administrator”).  

Jak można skontaktować się z Administratorem? 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub skontaktować się z Administratorem, mogą wykorzystać Państwo poniżej wskazane dane:

a)adres e-mail: klub@palestraplywania.pl

b)adres korespondencyjny: ul. Sapieżyńska 7/32, 00-215 Warszawa

c)telefon: +48 507 950 410

Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Strony internetowej. Pozyskane dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?  

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych; 
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. przenoszenia danych;
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe tj. adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłki newslettera.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, ponieważ wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej, dostawcom serwisów do wysyłania newslettera.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na wysyłkę newslettera. Wtedy usuniemy Państwa dane, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem wysyłki newslettera przed cofnięciem zgody na wysyłkę newslettera.

Czy muszą Państwo podać moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez podania adresu e-mail nie możemy przesyłać Państwu naszego newslettera.